Постоянни детски зъби

  • Home
  • Постоянни детски зъби
Постоянни детски зъби

 

Грижата за постоянните детски зъби е от изключителна важност, защото това са зъбите, които ще служат през целия по-нататъшен живот на детето.
Част от зародишите на постоянните детски зъби се залагат още по време на бременността, но по-голямата част от развитието им се осъществява след раждането на детето.

Пробивът на постоянните детски зъби, обикновено, не е съпроводен от странични реакции, характерни при временните зъби. Може би затова, появата на първия постоянен кътник убягва от вниманието на родителите. Той пробива на около 6-годишна възраст. Изключително важен кътник, който за жалост, е и най-често екстрахирания постоянен зъб. За да избегнем тази тенденция и да спестим по-нататъшни негативни последици за родители и деца, в нашата клиника сме възприели програма за специална профилактика на този зъб. Това е амо част от цялостната ни програма по превенция на заболяванията на постоянните детски зъби. Тя включва съвети за адекватна грижа за правилното развитие на появилите се зъби, както и профилактични схеми за ранна превенция на заболяванията им.

Кариес на постоянните детски зъби

В световен мащаб, разпространението на кариеса но постоянните детски зъби намалява. За жалост, в България и някои други страни, той си остава най-разпространеното хронично заболяване при децата. Бегъл поглед върху статистическите данни показват, че около 20% от децата на 6 години имат поне един кариозен зъб, а при 12 годишните – 90%. Непосредствено след пробива на постоянните кътници, най-уязвимите части са дъвкателните им повърхности поради незавършена напълно минералицазия и задържането на плака. Като рискови повърхности при постоянните зъби се определят и тези, които са в непосредствен контакт с кариозни временни зъби.

Фундаментално разбиране на детската дентална медицина е, чрез лечение никога няма да се постигне контрол на кариеса на постоянните детски зъби! На първо място трябва да се изведат профилактичните мерки и промоцията на орално здраве.
Съвременният подход при лечението на кариеса на постоянните зъби приближава детската дентална медицина до медицинската наука, защото не включва само локалното третиране, а здравното поведение на индивида, интервенции, които целят забавяне, спиране или обратно развитие на заболяването. Превенция преди интервенция!

Нашата концепция при лечението на кариеса на постоянните детски зъби е превантивни действия или минимално инвазивна интервенция!

Като специализирана клиника по детска дентална медицина, ние владеем и предлагаме двата възможни подхода при лечение:

  • Подход, целящ забавянето, спирането и обратното развитие на заболяването;
  • Подход, целящ спирането на заболяването и възстановяване на загубените тъкани.

Ние следваме високи професионални критерии, като пристъпваме към лечение на конкретен зъб след анализ на кариесната активност в устата детето. Нашето верую е, че да се обтурират зъби на дете с висока кариесна активност, без да се приложат мерки за контрол на заболяването не е нито научна издържано, нито е честен подход към пациента.

  • Разполагаме с най-съвременните средства за възстановяваен на разрушенията на постоянните детски зъби. Те съчетават здравина, биологична поносимост и естетика.
  • Съвременна техника, която ние практикуваме, е направата на „превантивни обтурации“: възстановяване на липсващата тъкан в кариозната лезия и защита на останалите здрави части на зъба.

  • Особено внимание обръщаме на дълбоките кариозни лезии, при които възможостта да бъде засегната пулпата /нерва на зъба/ е висока. Високите цели, които си поставяме е да запазим виталитета на зъба и да осигурим дългото му оставане в устната кухина. Това е възможно, благодарение на най-съвременните техники и материали, с които ръзполагаме и високата квалификация на лекарите.

Пулпити на постоянните детски зъби

Пулпита на постоянните детски зъби представлява възпалителен процес на пулпата на зъба. В по-голямата си част протича бурно със силни, включително нощни, болки.

Най-важната цел при лечение на пулпит на постоянен детски зъб е той да бъде запазен „жив“, т.е. да се съхрани виталитета на пулпата. От една страна са незрелите все още, с незавършен строеж и минерализация зъбни структури, а от друга – високите възможности за регенерация, които детската пулпа притежава.Тук на помощ идва едно съвременно изследване, което провеждаме, а именно електро-одонто-диагностиката. С негова помощ се следи реакцията на пулпата преди, по време и след проведено лечение.

Както при множество други заболявания, успехът на лечението на пулпитите на постоянните детски зъби зависи от точната диагноза, навременността на лечението, подбора на най-подходящия метод и неговото точно приложение.

Най-голямото предизвикателство при лечението на пулпити са детските зъби с незавършено кореново развитие. Развитието на корена на постоянните детски зъби продължава около 4 години след пробива им. Ранна поява на кариеси води в част от случаите до възпалителни процеси в пулпата в твърде малка възраст. Оттук произлизат два проблема: първият е свързан със самото лечение, а вторият – с трудната адаптация на децата към подобен вид тежки манипулации.

Най-приемливите и медицински обосновани методи за лечение на пулпитите на постоянните зъби са биологичните. Тяхната цел е да се осигури завършване на кореновото развитие и запазване на виталитета на зъба. Биологичното лечение изисква проследяване във времето, както и съпътстващи профилактични мерки.

За жалост, в определени случаи и диагнози, биологичните подходи са невъзможни. Въпреки загубата на пулпата, съществуват методи, при които да се изгради бариера на върха на корена. Това е възможно, блогодарение на съвременна техника и материали, с които Клиника Усмивка разполага. На схемата може да разгледате начинът на приложение на един от съвременните материали, които прилагаме – Минерал-Триоксид-Агрегат /МТА/.

Периодонтити на постоянните детски зъби

Това е тежко усложнение, което при децата се случва най-често, когато пулпата е възпалена, а кореновото развитие не е завършено, т.е. липсва бариера. При периодонтите се обхваща още една структура – челюстната кост. Това вече дава един друг аспект на заболяването – общомедицински. Именно заради това, съвременната детска дентална медицина се съсредоточава и върху възпалителните процеси в челюстната кост на детето.

В зависимост от начина на протичане и степента на кореновото развитие, симптомите варират от абсцедиране /оток/, силна спонтанна болка, болка при дъвчене и др. до съвсем лека симптоматика, болки при натиск и др.

За точната диагноза решаващо е рентгеновото изследване, защото показва етапа на кореново развитие, както и степента на обхващане на околозъбните тъкани от патологичния процес.

Целта при лечението на периодонтите е съхраняване на зъба. Подходите зависят от етапа на развитие на корена и от степента на обхващане на челюстната кост. В клиника Усмивка разполагаме с високо специализирана медицинска апаратура, рентгенологичен кабинет и операционен блок, и най-важното екип от лекари с изключително богат опит в областта на детското дентално лечение, за да приложим най-адекватните методи при лечението на вашето дете.